Κάθε τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Κύπρο έχει αυτό το προϊόν, καθιστώντας την διαδικασία επιλογής του πλέον κατάλληλου για εμάς περίπλοκη, με την καλή έννοια, αφού έχουμε πλειάδα επιλογών να μελετήσουμε ώστε να καταλήξουμε στο προϊόν το οποίο μας αφορά.

Πριν προχωρήσουμε με τη σύναψη δανείου με τον οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό οργανισμό θα πρέπει πρώτα να κάνουμε μια πολύ καλή έρευνα αγοράς, η οποία θα βασίζεται στις ανάγκες τις οποίες θέλουμε να καλύψουμε με το δάνειο.

Είναι δεδομένο ότι εκπαιδευτικό δάνειο μπορούν να εξασφαλίσουν άτομα ηλικίας από 18 μέχρι και 65 ετών, τα οποία εργάζονται ή έχουν άλλες πηγές εισοδήματος.

Τα εκπαιδευτικά δάνεια μπορούν να παραχωρηθούν νοουμένου ότι προσφέρονται εξασφαλίσεις. Οι εξασφαλίσεις μπορεί να είναι: (να επεξηγηθούν τα παρακάτω)

  • Προσωπικές Εγγυήσεις
  • Εκχώρηση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής
  • Δέσμευση καταθετικού λογαριασμού
  • Υποθήκευση ακινήτου

Ουσιαστικά το επιτόκιο καθορίζεται από την εξασφάλιση που προσφέρουμε. Η συνήθης πρακτική λέει ότι παρέχοντας εμπράγματη εξασφάλιση (π.χ. υποθήκη, δέσμευση κατάθεσης) εξασφαλίζουμε χαμηλότερο επιτόκιο, ενώ παρέχοντάς μόνο προσωπικές εγγυήσεις, το επιτόκιο είναι ψηλότερο.

Το σύνολο των αναγκών σε χρήματα θα πρέπει να λάβει υπόψη το ποσό των διδάκτρων που θα κληθούμε να πληρώσουμε, επί τα χρόνια σπουδών που θα χρειαστούν για την ολοκλήρωση του πτυχίου. Μαζί θα πρέπει να υπολογίσουμε τα αεροπορικά εισιτήρια, εάν οι σπουδές είναι στο εξωτερικό, ή οδοιπορικά, εάν οι σπουδές είναι στην Κύπρο. Επίσης, τα έξοδα διαμονής και διατροφής, ανάλογα με το ποια είναι η χώρα σπουδών. Τέλος, θα πρέπει να υπολογίσουμε το κόστος των βιβλίων και των άλλων υλικών που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθούν οι σπουδές. Δεν ξεχνάμε επίσης να υπολογίσουμε πόσα χρήματα χρειάζεται να έχουμε διαθέσιμα για έκτακτες ανάγκες και για τον ελεύθερο μας χρόνο.

Το συνολικό ποσό του δανείου, είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας ο οποίος θα πρέπει να ιεραρχηθεί πρώτος. Εάν δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το συνολικό ποσό που θα χρειαστούμε, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε σωστά ούτε το επιτόκιο το οποίο θα πληρώσουμε αλλά ούτε και τη δόση που θα πληρώνουμε.

Το βασικό επιτόκιο δανεισμού της κάθε τράπεζας είναι από τα πλέον βασικότερα στοιχεία της όλης διαδικασίας. Δεδομένου ότι γνωρίζουμε το συνολικό ποσό που θα χρειαστούμε, θα πρέπει να υπολογίσουμε και το επιτόκιο το οποίο θα καταβάλουμε. Εάν ζητήσουμε μια προσφορά από μια τράπεζα αυτή θα μας ενημερώσει για το Σ.Ε.Π.Ε (Συνολικό Ετήσιο Πιστωτικό Επιτόκιο), το οποίο περιλαμβάνει εκτός του επιτοκίου και όλες τις άλλες χρεώσεις που περιλαμβάνει το δάνειο, όπως τα έξοδα δανείου.

Είναι θεμιτό να κάνουμε ερωτήσεις ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε όλα τα στοιχεία που μας είναι απαραίτητα ώστε να κάνουμε την πιο σωστή επιλογή. Ερωτήσεις όπως εάν υπάρχει και ποια είναι η περίοδος χάριτος, ποια είναι η περίοδος εκταμίευσης, εάν τα έξοδα δανείου περιλαμβάνονται και άρα θα αποκοπούν από το συνολικό ποσό του δανείου είναι μερικές καλές ερωτήσεις, πέραν των τόσων άλλων που μπορούν να γίνουν.

Περίοδος αποπληρωμής είναι το χρονικό διάστημα το οποίο ο καταναλωτής πληρώνει δόσεις ώστε να εξοφλήσει το ποσό που έχει δανειστεί, μαζί με τις επιβαρύνσεις που επιβάλει η τράπεζα, όπως το επιτόκιο. Δεδομένου ότι οι δόσεις είναι μηνιαίες η περίοδος αποπληρωμής μπορεί να μετρηθεί σε μήνες ή σε χρόνια, ανάλογα με το πώς εμείς εμπεδώνουμε την πληροφορία καλύτερα.

Περίοδος Χάριτος είναι η περίοδος κατά την οποία η τράπεζα εκταμιεύει το συμφωνημένο ποσό δανείου, αλλά δεν επιβάλλει επιτόκιο ή δεν λαμβάνει δόση. Το τι από τα δυο μπορεί να σημαίνει ακριβώς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πριν υπογράψουμε το οποιοδήποτε έγγραφο.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε εκ των προτέρων εάν χρειάζονται εγγυητές ή οποιαδήποτε υποθήκη ως εξασφάλιση για την παραχώρηση του δανείου. Αυτή η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα, οπόταν είναι καλό να είμαστε προετοιμασμένοι από πριν.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι κάτω των 18 ετών, δεν μπορεί να συνάψει δάνειο. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ζητήσουμε πληροφορίες για το ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να αιτηθούν το δάνειο και με ποιους όρους.

Κριτήριο επιλογής είναι επίσης το τι άλλο προσφέρει το δάνειο, ως προσφορά, πέραν της χρηματοδότησης. Σε κάποιες περιπτώσεις παρέχεται ασφάλεια ταξιδίου η /και υγείας, δεδομένου ότι οι σπουδές είναι στο εξωτερικό. Αυτά τα επιπλέον είναι σημεία τα οποία θα πρέπει να ελέγξουμε, ώστε να μπορέσουμε να επιλέξουμε την πιο συμφέρουσα επιλογή.

Τα δάνεια είτε είναι σπουδαστικά είτε είναι άλλου είδους έχουν πάντοτε κάποια έξοδα. Αυτά ονομάζονται αρχικά έξοδα. Τα εκπαιδευτικά σχέδια μπορεί να φέρουν αρχικά έξοδα που καταβάλλονται μία φορά, κατά την παραχώρηση του δανείου.

  • Τα αρχικά έξοδα περιλαμβάνουν τα αρχικά έξοδα της τράπεζας τα οποία αφορούν έξοδα διευθέτησης για την ετοιμασία και αξιολόγηση της αίτησής σας. Επίσης, έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων, για τα οποία η χρέωση είναι ανάλογη με τα έγγραφα που απαιτούνται για το συγκεκριμένο δάνειο και καλό είναι να ζητήσουμε λεπτομέρειες.
  • Πέραν αυτών, περιλαμβάνουν τα Κυβερνητικά έξοδα(τα έξοδα αυτά καθορίζονται κατά κανόνα βάσει νομοθεσίας) και αφορούν έξοδα εγγραφής υποθήκης που καταβάλλονται στο Κτηματολόγιο και έξοδα που αφορούν τη χαρτοσήμανση των εγγράφων του δανείου και καταβάλλονται στον Έφορο Χαρτοσήμων.
  • Τέλος ενδέχεται, ανάλογα με το είδος της εξασφάλισης να υπάρχουν και έξοδα που καταβάλλονται σε τρίτους, τα οποία αφορούν την εκτίμηση που διενεργείται για λογαριασμό της Τράπεζας από εγκεκριμένους εκτιμητές στις περιπτώσεις όπου προσφέρεται ως εξασφάλιση η υποθήκευση ακινήτου ή έξοδα για ασφάλεια ζωής.

«συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο» σημαίνει το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, εκφραζόμενο ως ετήσιο ποσοστό του συνολικού ποσού της πίστωσης, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του κόστους χωρίς να συνυπολογίζονται τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται ο καταναλωτής, σε περίπτωση που έχει παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της σύμβασης πίστωσης και τα επιπλέον της τιμής αγοράς έξοδα που αυτός οφείλει να πληρώσει κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών και εκτός εάν το άνοιγμα του λογαριασμού είναι προαιρετικό και τα έξοδα του λογαριασμού έχουν προσδιορισθεί σαφώς και αυτοτελώς στη σύμβαση πίστωσης ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση η οποία συνάπτεται με τον καταναλωτή, περιλαμβάνονται:

(α) τα έξοδα για την τήρηση λογαριασμού στον οποίο εγγράφονται ταυτόχρονα καταβολές και αναλήψεις,

(β) τα έξοδα για τη χρήση μέσου πληρωμής που επιτρέπει ταυτόχρονα τη διενέργεια καταβολών και αναλήψεων, και

(γ) τα λοιπά έξοδα που αφορούν καταβολές

Το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο που εξισώνει σε ετήσια βάση την παρούσα αξία του συνόλου των τρεχουσών ή μελλοντικών υποχρεώσεων όπως αναλήψεων, εξοφλήσεων και χρεώσεων που έχουν συμφωνηθεί από τον πιστωτικό φορέα και τον καταναλωτή, υπολογίζεται σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που παρατίθεται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ.

Κατά τον υπολογισμό του συνολικού ετησίου πραγματικού επιτοκίου, προσδιορίζεται το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, χωρίς να συνυπολογίζονται τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται ο καταναλωτής, σε περίπτωση που έχει παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της σύμβασης πίστωσης και τα επιπλέον της τιμής αγοράς έξοδα που αυτός οφείλει να πληρώσει κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, είτε αγοράζει επί πιστώσει είτε τοις μετρητοίς.

Στο συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, εκτός εάν το άνοιγμα του λογαριασμού είναι προαιρετικό και τα έξοδα του λογαριασμού έχουν προσδιορισθεί σαφώς και αυτοτελώς στη σύμβαση πίστωσης ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση η οποία συνάπτεται με τον καταναλωτή, περιλαμβάνονται:

(α) τα έξοδα για την τήρηση λογαριασμού στον οποίο εγγράφονται ταυτόχρονα καταβολές και αναλήψεις,

(β) τα έξοδα για τη χρήση μέσου πληρωμής που επιτρέπει ταυτόχρονα τη διενέργεια καταβολών και αναλήψεων, και

(γ) τα λοιπά έξοδα που αφορούν καταβολές.

Ο υπολογισμός του συνολικού ετησίου πραγματικού επιτοκίου βασίζεται στο τεκμήριο ότι –

(α) η σύμβαση πίστωσης εξακολουθεί να ισχύει για όλη τη συμφωνηθείσα διάρκειά της, και

(β) ο πιστωτικός φορέας και ο καταναλωτής εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους όρους και κατά τις ημερομηνίες που καθορίζονται στη σύμβαση πίστωσης.

Σε περίπτωση σύμβασης πίστωσης που περιέχει όρο για τη δυνατότητα διακύμανσης του χρεωστικού επιτοκίου και, κατά περίπτωση, των χρεώσεων που περιλαμβάνονται στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο, των οποίων όμως το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς κατά το χρόνο του υπολογισμού, το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο υπολογίζεται με δεδομένο ότι το χρεωστικό επιτόκιο και τα λοιπά έξοδα παραμένουν σταθερά ως προς το αρχικό τους επίπεδο και ισχύουν μέχρι το τέλος της σύμβασης πίστωσης.

Ι. Βασική εξίσωση που εκφράζει την ισοδυναμία των αναλήψεων, αφενός, και των εξοφλητικών δόσεων και καταβολών, αφετέρου.

Η βασική εξίσωση, με την οποία προσδιορίζεται το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (ΣΕΠΕ), εκφράζει σε ετήσια βάση την ισοδυναμία μεταξύ του αθροίσματος της παρούσας αξίας των αναλήψεων, αφενός, και του αθροίσματος της παρούσας αξίας των ποσών των εξοφλητικών δόσεων και των καταβολών, αφετέρου,

ήτοι:

“PHTOΣ ΤΥΠΟΣ” όπου:

X | είναι το ΣΕΠΕ, |

m | είναι ο αύξων αριθμός της τελευταίας ανάληψης, |

k | είναι ο αύξων αριθμός μιας ανάληψης, με 1 ≤ k ≤ m, |

Ck | είναι το ποσό της υπ’ αριθμόν k ανάληψης, |

tk | είναι το χρονικό διάστημα, που εκφράζεται σε έτη και κλάσματα έτους, μεταξύ της ημερομηνίας της πρώτης ανάληψης και της ημερομηνίας κάθε νέας ανάληψης, με t1 = 0, |

m’ | είναι ο αύξων αριθμός της τελευταίας εξοφλητικής δόσης ή καταβολής, |

l | είναι ο αύξων αριθμός μιας εξοφλητικής δόσης ή καταβολής, |

Dl | είναι το ποσό μιας εξοφλητικής δόσης ή καταβολής, |

sl | είναι το χρονικό διάστημα, που εκφράζεται σε έτη και κλάσματα έτους, μεταξύ της ημερομηνίας της πρώτης ανάληψης και της ημερομηνίας κάθε εξοφλητικής δόσης ή καταβολής. |

Τόκος είναι η αποζημίωση σε χρήματα, η οποία θα καταβληθεί υποχρεωτικά από τον οφειλέτη στο δανειστή, για ορισμένη ποσότητα χρηματικού δανείου που πήρε για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μπορεί να θεωρηθεί ως «αμοιβή» για τη χρησιμοποίηση χρηματικού κεφαλαίου. Ο λόγος του τόκου προς το κεφάλαιο λέγεται επιτόκιο. Ο τόκος υπολογίζεται ως εξής:

όπου,
T, ο τόκος
i, το επιτόκιο (ετήσιο) σε % ποσοστό
m, οι μήνες διάρκειας του δανείου,
K, το ποσό του χρηματικού δανείου