Πριν προχωρήσουμε με τη σύναψη δανείου με τον οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό οργανισμό θα πρέπει πρώτα να κάνουμε μια πολύ καλή έρευνα αγοράς, η οποία θα βασίζεται στις ανάγκες τις οποίες θέλουμε να καλύψουμε με το δάνειο.

Είναι δεδομένο ότι δάνειο αγοράς αυτοκινήτου μπορούν να εξασφαλίσουν άτομα ηλικίας από 18 μέχρι και 65 ετών, τα οποία εργάζονται ή έχουν άλλες πηγές εισοδήματος.

Τα δάνεια αγοράς αυτοκινήτου μπορούν να παραχωρηθούν νοουμένου ότι προσφέρονται εξασφαλίσεις. Οι εξασφαλίσεις μπορεί να είναι:

  • Προσωπικές Εγγυήσεις (π.χ. ένα συγγενικό ή φιλικό άτομο εγγυάται την εξόφληση όλου του δανειζόμενου ή υπολειπόμενου ποσού συν τους τόκους. Δηλώνει δηλαδή ότι εάν ο δανειζόμενος δεν μπορέσει να εξοφλήσει το ποσό θα αναλάβει αυτός/η την ευθύνη εξόφλησης)
  • Εκχώρηση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής (π.χ. σε περίπτωση θανάτου του δανειζόμενου, το ποσό που θα πλήρωνε η ασφαλιστική στην οικογένεια του αποθανόντα τώρα θα πληρωθεί στην τράπεζα, ή αλλιώς, σε περίπτωση θανάτου, ο δικαιούχος της ασφάλειας ζωής του δανειζόμενου είναι η τράπεζα που εκχώρησε το δάνειο)
  • Δέσμευση καταθετικού λογαριασμού (π.χ. δέσμευση ποσού καταθετικού λογαριασμού τακτής προθεσμίας τον οποίο διατηρεί ο δανειζόμενος, το συνολικό ποσό του οποίου καλύπτει ή υπερκαλύπτει το ποσό του δανείου, ώστε η τράπεζα να διασφαλίσει την είσπραξη του δανείου, στην περίπτωση που ο δανειζόμενος αδυνατεί να πληρώσει)
  • Υποθήκευση ακινήτου (π.χ. ακίνητο το οποίο ανήκει στον δανειζόμενο δεσμεύεται από την τράπεζα, ώστε σε περίπτωση μη καταβολής των δόσεων από τον δανειζόμενο να μπορεί να εκποιηθεί από την τράπεζα για να μπορέσει να εξασφαλίσει την εξόφληση του δανείου)

Εάν η εξασφάλιση η οποία θα ορίσουμε για τη σύναψη του δανείου είναι το ίδιο το αυτοκίνητο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτό έχει φθίνουσα αξία, η οποία αγγίζει το -20% της αρχικής του αξίας κατά τον πρώτο χρόνο και το περίπου το -10% για κάθε επόμενο χρόνο της κυκλοφορίας του, ακόμα και εάν ο αριθμός των χιλιομέτρων που έχει διανύσει είναι μικρός. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι βάζουμε ως εξασφάλιση κάτι το οποίο έχει μειούμενη αξία, με πιθανότητες να καταβάλουμε δόσεις για ποσό μεγαλύτερο από την αξία του οχήματος στον τρίτο ή τον τέταρτο χρόνο του δανείου μας, ανάλογα πάντοτε από το ύψος της δόσης που έχουμε ορίσει. Αυτού του είδους οι εξασφαλίσεις συνήθως φέρνουν μεγαλύτερο επιτόκιο.

Το σύνολο των αναγκών σε χρήματα προσδιορίζεται εύκολα στη βάση της αξίας του καινούργιου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου που θέλουμε να αγοράσουμε.

Το βασικό επιτόκιο δανεισμού της κάθε τράπεζας είναι από τα πλέον βασικότερα στοιχεία της όλης διαδικασίας. Δεδομένου ότι γνωρίζουμε το συνολικό ποσό που θα χρειαστούμε, θα πρέπει να υπολογίσουμε και το επιτόκιο το οποίο θα καταβάλουμε. Εάν ζητήσουμε μια προσφορά από μια τράπεζα αυτή θα μας ενημερώσει για το Σ.Ε.Π.Ε (Συνολικό Ετήσιο Πιστωτικό Επιτόκιο), το οποίο περιλαμβάνει εκτός του επιτοκίου και όλες τις άλλες χρεώσεις που περιλαμβάνει το δάνειο, όπως τα έξοδα δανείου.

Είναι θεμιτό να κάνουμε ερωτήσεις ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε όλα τα στοιχεία που μας είναι απαραίτητα ώστε να κάνουμε την πιο σωστή επιλογή.

Περίοδος αποπληρωμής είναι το χρονικό διάστημα το οποίο ο καταναλωτής πληρώνει δόσεις ώστε να εξοφλήσει το ποσό που έχει δανειστεί, μαζί με τις επιβαρύνσεις που επιβάλει η τράπεζα, όπως το επιτόκιο. Δεδομένου ότι οι δόσεις είναι μηνιαίες η περίοδος αποπληρωμής μπορεί να μετρηθεί σε μήνες ή σε χρόνια, ανάλογα με το πώς εμείς εμπεδώνουμε την πληροφορία καλύτερα.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε εκ των προτέρων εάν χρειάζονται εγγυητές ή οποιαδήποτε υποθήκη ως εξασφάλιση για την παραχώρηση του δανείου. Αυτή η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα, οπόταν είναι καλό να είμαστε προετοιμασμένοι από πριν.

Κριτήριο επιλογής είναι επίσης το τι άλλο προσφέρει το δάνειο, ως προσφορά, πέραν της χρηματοδότησης. Πιθανό για παράδειγμα να παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Τα δάνεια γενικότερα έχουν πάντοτε κάποια έξοδα. Αυτά ονομάζονται αρχικά έξοδα. Τα δάνεια αγοράς αυτοκινήτου μπορεί να φέρουν αρχικά έξοδα που καταβάλλονται μία φορά, κατά την παραχώρηση του δανείου.

  • Τα αρχικά έξοδα περιλαμβάνουν τα αρχικά έξοδα της τράπεζας τα οποία αφορούν έξοδα διευθέτησης για την ετοιμασία και αξιολόγηση της αίτησής σας. Επίσης, έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων, για τα οποία η χρέωση είναι ανάλογη με τα έγγραφα που απαιτούνται για το συγκεκριμένο δάνειο και καλό είναι να ζητήσουμε λεπτομέρειες.
  • Πέραν αυτών, περιλαμβάνουν τα Κυβερνητικά έξοδα(τα έξοδα αυτά καθορίζονται κατά κανόνα βάσει νομοθεσίας) και αφορούν έξοδα εγγραφής υποθήκης που καταβάλλονται στο Κτηματολόγιο και έξοδα που αφορούν τη χαρτοσήμανση των εγγράφων του δανείου και καταβάλλονται στον Έφορο Χαρτοσήμων.
  • Τέλος ενδέχεται, ανάλογα με το είδος της εξασφάλισης να υπάρχουν και έξοδα που καταβάλλονται σε τρίτους, τα οποία αφορούν την εκτίμηση που διενεργείται για λογαριασμό της Τράπεζας από εγκεκριμένους εκτιμητές στις περιπτώσεις όπου προσφέρεται ως εξασφάλιση η υποθήκευση ακινήτου ή έξοδα για ασφάλεια ζωής.

«συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο» σημαίνει το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, εκφραζόμενο ως ετήσιο ποσοστό του συνολικού ποσού της πίστωσης, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του κόστους χωρίς να συνυπολογίζονται τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται ο καταναλωτής, σε περίπτωση που έχει παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της σύμβασης πίστωσης και τα επιπλέον της τιμής αγοράς έξοδα που αυτός οφείλει να πληρώσει κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών και εκτός εάν το άνοιγμα του λογαριασμού είναι προαιρετικό και τα έξοδα του λογαριασμού έχουν προσδιορισθεί σαφώς και αυτοτελώς στη σύμβαση πίστωσης ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση η οποία συνάπτεται με τον καταναλωτή, περιλαμβάνονται:

(α) τα έξοδα για την τήρηση λογαριασμού στον οποίο εγγράφονται ταυτόχρονα καταβολές και αναλήψεις,

(β) τα έξοδα για τη χρήση μέσου πληρωμής που επιτρέπει ταυτόχρονα τη διενέργεια καταβολών και αναλήψεων, και

(γ) τα λοιπά έξοδα που αφορούν καταβολές

Το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο που εξισώνει σε ετήσια βάση την παρούσα αξία του συνόλου των τρεχουσών ή μελλοντικών υποχρεώσεων όπως αναλήψεων, εξοφλήσεων και χρεώσεων που έχουν συμφωνηθεί από τον πιστωτικό φορέα και τον καταναλωτή, υπολογίζεται σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που υπάρχει στη νομοθεσία.

Κατά τον υπολογισμό του συνολικού ετησίου πραγματικού επιτοκίου, προσδιορίζεται το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, χωρίς να συνυπολογίζονται τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται ο καταναλωτής, σε περίπτωση που έχει παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της σύμβασης πίστωσης και τα επιπλέον της τιμής αγοράς έξοδα που αυτός οφείλει να πληρώσει κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, είτε αγοράζει επί πιστώσει είτε τοις μετρητοίς.

Στο συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, εκτός εάν το άνοιγμα του λογαριασμού είναι προαιρετικό και τα έξοδα του λογαριασμού έχουν προσδιορισθεί σαφώς και αυτοτελώς στη σύμβαση πίστωσης ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση η οποία συνάπτεται με τον καταναλωτή, περιλαμβάνονται:

(α) τα έξοδα για την τήρηση λογαριασμού στον οποίο εγγράφονται ταυτόχρονα καταβολές και αναλήψεις,

(β) τα έξοδα για τη χρήση μέσου πληρωμής που επιτρέπει ταυτόχρονα τη διενέργεια καταβολών και αναλήψεων, και

(γ) τα λοιπά έξοδα που αφορούν καταβολές.

Ο υπολογισμός του συνολικού ετησίου πραγματικού επιτοκίου βασίζεται στο τεκμήριο ότι –

(α) η σύμβαση πίστωσης εξακολουθεί να ισχύει για όλη τη συμφωνηθείσα διάρκειά της, και

(β) ο πιστωτικός φορέας και ο καταναλωτής εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους όρους και κατά τις ημερομηνίες που καθορίζονται στη σύμβαση πίστωσης.

Σε περίπτωση σύμβασης πίστωσης που περιέχει όρο για τη δυνατότητα διακύμανσης του χρεωστικού επιτοκίου και, κατά περίπτωση, των χρεώσεων που περιλαμβάνονται στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο, των οποίων όμως το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς κατά το χρόνο του υπολογισμού, το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο υπολογίζεται με δεδομένο ότι το χρεωστικό επιτόκιο και τα λοιπά έξοδα παραμένουν σταθερά ως προς το αρχικό τους επίπεδο και ισχύουν μέχρι το τέλος της σύμβασης πίστωσης.

Τόκος είναι η αποζημίωση σε χρήματα, η οποία θα καταβληθεί υποχρεωτικά από τον οφειλέτη στο δανειστή, για ορισμένη ποσότητα χρηματικού δανείου που πήρε για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μπορεί να θεωρηθεί ως «αμοιβή» για τη χρησιμοποίηση χρηματικού κεφαλαίου. Ο λόγος του τόκου προς το κεφάλαιο λέγεται επιτόκιο. Ο τόκος υπολογίζεται ως εξής:

όπου,

T, ο τόκος
i, το επιτόκιο (ετήσιο) σε % ποσοστό
m, οι μήνες διάρκειας του δανείου
K, το ποσό του χρηματικού δανείου

Η πάνω σχέση αφορά λήψη δανείου Κ και αποπληρωμή του στο ολόκληρο συν τους τόκους (δηλ. Κ+Τ) μετά m μήνες.

Αφού εγκριθεί το δάνειο αυτοκινήτου θα πρέπει να μεριμνήσουμε για την καταβολή των δόσεων. Η συνήθης πρακτική είναι μέσω γραπτών οδηγιών προς την τράπεζα για καταβολή της δόσης μέσω κάποιου δικού σας λογαριασμού, τρεχούμενου ή άλλου. Φυσικά η δόση μπορεί να καταβάλλεται και σε μετρητά στο ταμείο της τράπεζας, την καθορισμένη ημέρα του μήνα.

Είναι βασικό η πληρωμή να της δόσης να γίνεται την ημερομηνία που προνοείται από τους όρους του δανείου, αφού σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων, προκύπτουν επιπρόσθετα έξοδα, τα οποία παρουσιάζονται σαν επιπρόσθετη επιβάρυνση στο επιτόκιο για το ποσό που δεν έχει πληρωθεί.